Gelecek nesiller için buluşlar... Can Laser A.Ş.
Can Laser

Gama Işını Radyasyonunu Durduran Hibrit Polimer Madde

BULUŞUN ÖNEMİ
Gama Işınımı Radyasyonunu durduran hibrid polimer malzemenin (HGD) bulunuşu insanlık ve Dünya için çok önemlidir.

Bu konuda daha geniş bir bilgiye sahip olmak için Gama-Işınımı Radyasyonunun ne olduğu ,insanlık ve dünya için faydalı kullanım alanlarını ,tehlikelerini kısaca açıklanmalıdır. GAMA-Işınları elektromanyetik spektrumda en yüksek frekansa 300 Exahertz (EHZ) (300x1018 Hz) ve en yüksek enerjiye ( 100 keV ile 10 MeV) sahip olan aynı zamanda da en kısa dalga boyunda olan ( yaklaşık 10 pikometrenin altında) bir elektromanyetik radyasyondur. Bugün GAMA- Işınlarının ve radyoaktif maddelerin, radyolojik tıbbi teşhiste ve radyasyonla kanser tedavisinde , nükleer tıpta, nükleer endüstride, nükleer tarımda, nükleer hayvancılıkta, gıda ve tıbbi malzeme ışınlanmasında, radyasyon teknolojisinde, radyoizotop üretiminde, temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalarda ve askeri amaçlarla kullanılışı büyük ve geniş boyutlara ulaşmıştır.

Günümüzde GAMA –Işını radyasyonunun çeşitli şekillerde her geçen gün giderek artan amaçlarla kullanılması , yeterli korunma önlemleri alınmadığında bütün canlıları biyolojik risk altına sokmaktadır. GAMA-ışınları, ionize radyasyon olduğundan yeterli korunma önlemleri alınmadığı takdirde öldürücü radyasyon yanıklarına ve lösemi, meme, akciğer , tiroit kanseri hastalıklarına , genetik bozuklukların oluşmasına veya uzun soluklu birçok sağlık problemlerinin oluşmasına sebep olur. Dünya ve insanlık için Gama Işınımları ile ilgili çok büyük iki tehlike vardır.
Bunlar;
1-Nükleer kazalar
2-Süper Güneş fırtınalarındaki gibi evrenin en sıcak bölgelerinde oluşan Gama Işınımları

1-Önemli nükleer kazalara örnek olarak Three Mile Island kazası, Windscale fire kazası, SL-1 kazası ve Mayak kazasıdır. Fakat tarihte en kötü nükleer kaza 26. Nisan.1986 da olan Çernobil nükleer kazasıdır. Bu kazadaki ölümlerin çoğunun radyasyon nedeniyle olmuştur. Kazada Hirosima’ ya atılan atom bombasından 400 kat daha fazla nükleer serpinti çevreye saçılmıştır. Nükleer serpintiler hava akımları ile Sovyetler Birliğinin ,Avrupa’nın geniş bölgelerine yayılmış ,hatta İrlanda’ya kadar hafif nükleer yağmurlar yağmıştır. Ukrayna,Beyaz Rusya ve Rusya’daki büyük araziler kötü bir şekilde radyasyonla kirlenmiştir. Sonuçta 56 doğrudan doğruya ölüm olmuş ve tahmini 600.000 kişide radyasyondan etkilenmiştir. Bunlardan 4.000 kişisi kanserden ölmüştür. Buna ilave olarak bu kişilerden hem radyasyon nedeni ile hem de diğer sebeplerle yaklaşık 100.000 kişinin ölümcül kansere yakalanacağı tahmin edilmektedir.

2-Gama Işınları ile ilgili çok büyük ikinci tehlike süper Güneş Fırtınalarıdır. NASA 2012 yılında süper Güneş Fırtınası olacağı tehlikesini haber vermiştir. Güneş dünyamızdaki bütün hayatın ana kaynağıdır. Fakat Süper Güneş Fırtınası olduğunda güneş hayatın sonunu da getirebilir. NASA ‘nın raporuna göre 2012 yılında güneşte yoğun bir patlama olacağı tahmin edilmektedir.

Bu tahrip edici güneş fırtınalarında güneş yüzeyinden kaçan ve uzayda dolaşan plazma ve çok yüksek enerji yüklü partiküller Dünya yüzeyine de geleceklerdir. Bu çok yüksek enerji yüklü partiküller enerji santrallerinin bütün elektronik parçalarını, bütün nükleer enerji güç santrallerinin elektronik parçalarını ve bütün bilgisayarları tahrip edecektir. Enerji yüklü bu partiküller elektrik ile çalışan bütün aletleri tahrip edeceklerdir. Güneş patlaması sırasında havada uçmakta olan bütün uçaklar bilgisayarları ve elektronik parçaları tahrip olduğu için düşeceklerdir. Uydular ve Uluslar Arası Uzay İstasyonu da bu yüksek enerji yüklü partiküller tarafından tahrip edileceklerdir. Fakat bunlardan daha kötüsü nükleer Enerji Güç Santrallerinin patlamasıdır. Çünkü nükleer enerji santralleri çalışırken santrallerdeki nükleer reaksiyonu kontrol eden bilgisayar sistemleri bu yüksek enerji yüklü partiküllerce tahrip edileceklerdir. Santrallerdeki nükleer enerji reaksiyonları kontrolden çıkacağından nükleer bölümler patlayacaklardır. Bu santraldeki nükleer yakıtlar da yüksek enerjili partiküller ve nötronlar nedeni ile diğer bir tehlike kaynaklarıdır.

Sonuçta dünyada enerji,haberleşme, yüksek teknolojik ulaşım gibi gelişmeler büyük yaralar almış olacaklardır.

BULUŞUM
GAMA IŞINLARINI DURDURAN HİBRİD POLİMER MADDE (HGD)

İleri teknolojik üretimler konusunda çeşitli buluşları olan Şükran Can, elektromanyetik spektrumda en yüksek enerjiye sahip olan GAMA-Işını radyasyonuna karşı yeni nesil koruyucu Hibrid Polimer Madde (HGD) üretmiştir.

Parçacık fiziği ve lazer balistiği konularında çalışmaları olan Şükran CAN alt atomik parçacıkların etkileşimleri sonucu oluşan Gama-Işını radyasyonunu, ürettiği yeni nesil bir madde ile durdurmuştur.

Bugün GAMA –Işınlarından kalın kurşun plakalarla korunmaya çalışılmaktadır. Örnek olarak Onkoloji merkezlerinde Gama –Işını radyasyonunu tutabilmek için 20 santimetre kalınlığa kadar kurşun plakaların kullanılması öngörülmektedir. Diğer bir alternatif ise kobalt karışımlı 120 cm kalınlığa varan betonarme blokların kullanılmasıdır.

Gama –Işını radyasyonunu durdurmak için halen kullanılan kurşunun ağırlık ve şekillendirme zorlukları dışında kurşun plaka teknolojisinin en büyük problemi kurşunun insan ve çevre sağlığına zararlı zehirli bir madde olmasıdır. GAMA-Işını radyasyonuna karşı yeni nesil koruyucu Hibrid Polimer Bileşik buluşu ise ( HGD) kurşundan yaklaşık 4 kat hafif olup ,esnek, kullanılan yere göre rahatlıkla şekillendirilebilen ve kurşun içermeyen çevre dostu bir malzemedir. Gama-Işını Radyasyonunu %99 oranında durduran Hibrid Polimer Bileşiğin (HGD) kalınlığı ise 13 cm olup bu kalınlığın daha da inceltilmesi konusunda çalışmalarımız sürmektedir.

Bu buluşun test ve ölçüm işlemleri Muğla Üniversitesi Kimya Bölümü Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Laboratuarınca yapılmış olup ilgili rapor ilişiktedir. Yapılan bu buluş ile GAMA-Işını radyasyonuna karşı tam koruma sağlayan bir radyasyon kalkanı oluşturulmuştur. Bu radyasyon kalkanı GAMA-Işınının çeşitli amaçlarla kullanıldığı tüm alanlarda kişilerin radyasyondan korunmasında güvenle kullanılabilecektir Dünyadaki nükleer kazaları düşündüğümüzde örneğin Çernobil nükleer kazasını , bu nükleer kazanın etkilerinin bugün bile gözlemlendiği söylenmektedir. Halen Çernobil nükleer santral reaktöründe Avrupa’yı tahrip etmeye yetecek miktarda radyoaktif madde olduğu söylenmektedir. Buluşum olan Gama Işınları radyasyonunu durduran hybrid polimer madde (HGD) bu reaktörde kullanılabilir. Farklı bir yapıdaki Gama Işınları radyasyonunu durduran hybrid polimer madde de kullanılarak Ukrayna da nükleer kirlenmeye uğramış geniş topraklar tekrar sağlıklı hale getirilebilir ve bu topraklarda tarım tekrar başlar. 2012 de olacağı belirtilen super güneş fırtınası içinde gerekli önlemler alınmalıdır. Nükleer enerji santrallerini ve diğer malzemeleri yüksek güçlü radyasyondan korumak için ise Gama Işınları radyasyonunu durduran hybrid polimer maddemiz değişik şekillerde kullanılabilir. Bu madde şekillendirilebilir, battaniye şeklinde veya boya şeklinde enerji santralı gerekli parçalarını korumak için kullanılabilir. Bu maddemiz uçakların ,nükleer enerji istasyonlarının bilgisayarlarının korunmasında ,nükleer yakıtların ve önemli elektronik malzemelerin ve bunun gibi malzemelerin korunmasında kullanılabilir. Önemli uydular ve Uluslar Arası Uzay İstasyonu’ da bu radyasyon durdurucu maddemizle korunabilir. Bizim bu radyasyon durdurucu maddemiz nükleer atık depolama alanlarında da güvenle kullanılabilir.

KURŞUN YERİNE GAMA IŞINI RADYASYONUNU DURDURAN HİBRİD POLİMER MADDENİN (HGD) KULLANILMASININ YARARLARI
Bu konuda bir karşılaştırma yaparken bizim Gama Işınları radyasyonunu durduran hybrid polimer maddemizin (HGD) öncelikle insanların sağlığı hem de çevre sağlığı açısından önemini göz önünde bulundurulmalıdır.
1- Bugün kurşun radyoaktif kaynakların yaydığı radyasyonu durdurmak için kullanılmaktadır. Böylelikle radyoaktif kaynağın yaydığı radyasyonun durdurulduğu ve o bölgedeki kişilerin radyasyondan korunduğu düşünülür. Fakat bu tamamı ile doğru bir düşünce değildir. Radyoaktif bir kaynaktan çıkan radyasyonu durdurmak için kurşun plakalar kullanıldığında, Gama ışını enerjilerinin ve nötron enerjileri bu kurşunla temas ettiğinde , bir zaman sonra , kurşun izotopu şeklinde hareket etmeye başlar. Bu zamanda kurşunun kendisi de ikinci bir radyasyon kaynağı olarak hareket etmeye başlar. Kurşunun radyoaktif bir kaynaktan oluşan radyasyonu durdurmak için kullanıldığında , radyoaktif ısının etkisi ile kurşun oksitlenmeye başlar ve zehirli kurşun oksit gazı oluşur. Bu akciğer kanseri,tiroit kanseri ve deri kanserinin en önemli sebeplerindendir. Böylece bazı kişilerde sağlık problemleri oluşur ve hastalıkların tedavisi için önemli miktarda para harcanır.
2- Kullanılmış kurşun atıkları insan ve çevre sağlığı açısından diğer önemli bir problemdir. Çünkü kurşun zehirli bir metaldir. Bu kuşun atıklarının çevreye yaptığı bu zehirli etkinin yok olması için yüzlerce yıl beklenmesi gerekir. Dolayısıyla radyasyonun durdurulmasında kurşun veya HGD maddesinin kullanılmaları karşılaştırılırken , insan sağlığına parasal anlamda ne kadar bir değer biçebiliriz. Çünkü insan hayatının değeri biçilemez ve parasal endişeler bir yana bırakılarak insanı korumak için her türlü çabanın gösterilmesi gereklidir.
3-Diğer bir nokta da zehirli ve çevreye ve insan hayatına çok zararlı bir madde ile (kurşun) ile zehirli olmayan çevre ve insana zararsız bir maddeyi karşılaştırmak ne kadar doğrudur. Farz edelim ki siyanür maddesi iyi ve çok ucuz bir radyasyon durdurucu olsun , insan sağlığına zararsız bir madde var iken radyasyonu durdurmak için siyanür maddesi kullanmak ne kadar doğru olur..
4- Gerçekte Gama Işınları radyasyonunu durduran hybrid polimer madde (HGD) bulunduktan sonar kuşunun radyasyon durdurucu olarak kullanılmamalıdır. Politikacıların ve karar vericilerin bu konuyu dikkate almaları gerekir.
5- Buluşum olan HGD ‘ nun yoğunluğu kullanım için diğer bir avantajdır. Kurşunun yoğunluğu 11,34 g/cm3 iken HGD’ nin yoğunluğu 2,63 g/cm3 tür. Kurşun bu yoğunluğu nedeni ile hem yerleştirildiği yerlere büyük bir yük yükler ve oraya zaman içinde zarar verir hem de zaman içinde akarak koruma kalkanında çatlaklar, gedikler oluşturur.
6-HGD maddesinin ömrü oldukça uzundur, 80-100 sene kullanılabilir.Bu süre sonunda kullanılmış HGD maddeleri toplanıp yenilenir ve 80-100 sene daha kullanılır.
7- HGD maddesinin kalınlığı 13 cm dir. Gerekli laboratuar çalışmalarından sonra nükleer enerji istasyonlarında kullanılacak HGD maddesinin kalınlığı yaklaşık 6 cm olacaktır. Nükleer materyal taşıma çantalarında kullanılacak HGD maddesi kalınlığı da yaklaşık 4 cm olacaktır. Malzemenin yoğunluğu daha da azalacaktır.
Uzun vadede ise Gama Işını Radyasyonunu durduracak HGD madde kalınlığı 0,5 cm ile 1,00 cm arasında olacaktır.

NÜKLEER ATIKLARIN İMHA EDİLMESİ
Buluşumla ilgili olarak Dünyada nükleer yakıtların imha edilmesi olayı diğer bir büyük problemdir. Bu konudaki teorik çalışmalarıma göre Gama Işınlarının yapısı değiştirilebilir. Dolayısıyla da nükleer atıkların radyasyonunun kaybolması için yüz binlerce sene beklemeyiz.

 Mugla Universitesi Test Raporu